Anamnagar,
166, Shidhi Marg,
Kathmandu, Nepal

T: +977 984 915 2073
E: tecodex@gmail.com